Logo portalu

Projekt CLUSTERS3 - relacja ze spotkania

Projekt CLUSTERS3 - relacja ze spotkania

 

Razem, czy osobno? Zalety wynikające ze współpracy przedsiębiorstw na przykładzie klastrów

Trzeciego lutego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego gościł beneficjentów międzynarodowego projektu CLUSTERS3.  W trakcie spotkania zainteresowani mogli dowiedzieć się jak wzmocnić dialog i współpracę między przedsiębiorcami, naukowcami, przedstawicielami władz publicznych i podmiotami zrzeszonymi, zdobyć kapitał i wiedzę na nowe przedsięwzięcia i dowiedzieć się jak to robią inni - to główne tematy podejmowane podczas spotkania.

Spotkanie rozpoczęła Pani Dorota Skwarek, Wicedyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej, która wskazała szereg możliwości wsparcia rozwoju polityki innowacji w ramach realizacji projektów unijnych: 

BRIDGES, EMPINNO i CLUSTERS3 

BRIDGES pozwoli na wskazanie najbardziej rozwiniętych branż i firm - pereł, które na przykład mają pomysł na nową technologię, ale nie mają dostatecznej wiedzy lub środków by ją wprowadzić. W ramach tego projektu powstanie również Centrum Kompetencji, tak by w jednym miejscu można było gromadzić wiedzę i ekspertów otwartych na przedsiębiorców.

EMPINNO zapewni ocenę i poprawę wdrażania strategii inteligentnych specjalizacji, przyśpieszy przepływ informacji między poszczególnymi interesariuszami, między innymi poprzez wyjazdy zewnętrzne, targi i działania match-makingowe.

CLUSTERS3 umożliwi wyposażenie kadr w odpowiednie narzędzia i zwiększy współpracę między uczestnikami dialogu społecznego w tym klastrów. Interesariusze będą mogli również wziąć udział w konferencji w ramach tego projektu, która odbędzie się 7 marca. Klastry województwa lubelskiego będą mogły spotkać się i porozmawiać z klastrami zagranicznymi, wymienić doświadczenia i zaprezentować swój potencjał.

 

Dorota Skwarek, Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej 

 Uczestnictwo w projektach daje możliwości nawiązania współpracy z partnerami biznesowymi, instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami naukowymi w tworzeniu i rozwijaniu innowacyjnych usług i produktów. Dlatego tak ważny jest aktywny udział interesariuszy, ich cenne wskazówki, doświadczenia i potrzeby. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Doroty Skwarek <<zobacz>>

 

Wsparcie unijne na działalność klastrów i start-upów 

Pani Karolina Matras, Kierownik Oddziału Funduszy Europejskich przedstawiła możliwości finansowania klastrów w perspektywie 2014-2020. Pod hasłem „Razem znaczy lepiej”, wskazała szereg korzyści, jakie mogą uzyskać zrzeszone podmioty, jak na przykład: włączenie w międzynarodowe sieci powiązań, internacjonalizacja, większe możliwości w uzyskaniu dofinansowań, czy dodatkowe punkty przy ocenie wniosków w ramach RPO WL.

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Karoliny Matras <<zobacz>> oraz do obejrzenia spotów promujących inicjatywę scale up oraz fundusz pożyczkowy innowacji.

INNO_LAB -

Fundusz Pożyczkowy Innowacji

 

Wschodni Klaster ICT – razem można więcej

Potwierdzeniem powyższych słów było wystąpienie Pana Roberta Szlęzaka, prezesa Wschodniego Klastra ICT. Podmiot ten należy do Krajowego Klastra Kluczowego, odnosi sukcesy nie tylko w Polsce ale i na świecie. Jak to osiągnąć?

Robert Szlęzak, Koordynator Klastra ICT

Należy oprzeć działalność na współpracy z innymi klastrami, tak by budować wspólną markę nie tylko na rynku krajowym, ale zagranicznym, współpracy z uczelniami, by zagwarantować sprawne mechanizmy zarządzania kompetencjami studentów i wspieraniu procesów administracyjnych. Ważna jest też świadomość położenia lubelskiego jako łącznika między rynkami wschodnimi i zachodnimi  w ramach Strategii Mostu Wschodniego.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją Roberta Szlęzaka <<zobacz>>

 

Inicjatywa Biznes Lubelskie

Spotkanie zakończył Mariusz Rudzki, Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji, który opowiedział o konkretnych narzędziach wspierania dialogu między poszczególnymi podmiotami, prezentując inicjatywę Biznezs Lubelskie, w ramach której wszystkie aktywne instytucje regionalne, krajowe i zagraniczne współpracują na rzecz wspierania eksportu i przyciągania inwestycji do województwa lubelskiego, a także prezentując stronę internetową: www.invest.lubelskie.pl, z zakładkami przeznaczonymi dla inwestorów, eksporterów i samorządów. W dobie szybkiego przepływu informacji, ważna jest otwartość, przejrzystość i sprawne działanie samorządów, które tworzą platformę kontaktu i wymiany informacji między zainteresowanymi jednostkami.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Mariusza Rudzkiego <<zobacz>>

 

Piątkowe spotkanie to zapowiedź następnych, również z udziałem gości zagranicznych. Zachęcamy do aktywnego udziału!

Szczegóły projektów:

 

Szukasz terenów pod inwestycje?

Wartościowe tereny inwestycyjne z precyzyjnymi informacjami dotyczącymi nieruchomości