Logo portalu

Misja gospodarcza do Dubaju połączona z udziałem w Targach Gulfood - branża mleczarska - WYDŁUŻENIE TERMINU ZGŁOSZEŃ

Misja gospodarcza do Dubaju połączona z udziałem w Targach Gulfood - branża mleczarska - WYDŁUŻENIE TERMINU ZGŁOSZEŃ

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zaprasza przedsiębiorców z województwa lubelskiego do udziału w naborze na misję gospodarczą do Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie, w terminie 12-17.02.2022 r. (+/- 1 dzień) 

AKTUALIZACJA - WYNIKI NABORU:

FIRMY KTÓRE ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ DO WYJAZDU:

 • Mleczna Droga Manufaktura Serów S.C. A Łuczywek R. Duszyński;
 • Fruit B2B Karol Kołodziejczyk

GRATULUJEMY !!

 

Ogłoszenie o naborze skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego, tj. posiadających siedzibę lub co najmniej oddział na terenie województwa lubelskiego minimum 6 miesięcy (na dzień złożenia wniosku), działających w branży mleczarskiej.

 

UWAGA: Do udziału w Wyjeździe zakwalifikowani mogą być wyłącznie przedsiębiorcy nieprowadzący działalności gospodarczej i handlowej na rynku docelowym, oraz nie brali udziału w wyjazdach zagranicznych na misje gospodarcze oraz wyjazdach związanych z promowaniem województwa lubelskiego organizowanych przez Województwo Lubelskie w ramach projektu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II

Maksymalna przewidywana liczba uczestników wyjazdu: 4 przedsiębiorców

Udział w Targach Gulfood możliwy będzie na stoisku województwa lubelskiego w ramach Polskiego Stoiska Narodowego organizowanego przez KOWR.

 

Ostateczny termin wyjazdu może ulec zmianie w przypadku sytuacji niezależnych od Województwa Lubelskiego oraz wykonawcy, w tym np. braku dostępności biletów lotniczych, itp.

 

Nazwa i miejsce wyjazdu Misja gospodarcza do Dubaju, ZEA połączona z udziałem w Targach Gulfood
Termin wyjazdu (data rozpoczęcia i zakończenia wyjazdu) Planowany termin: 12-17.02.2022 r. (+/- 1 dzień)
Cel realizacji wyjazdu

Zgodnie z Regulaminem, celem uczestnictwa w Wyjeździe jest prezentacja potencjału Województwa Lubelskiego w ramach kluczowych i perspektywicznych sektorów gospodarki regionu oraz pomoc przedsiębiorcom w wejściu na nowe rynki zagraniczne poprzez umożliwienie przedsiębiorcom z terenu województwa lubelskiego nawiązania kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi.  Ponadto:

 • promocja przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,
 • udział w rozmowach B2B z parnerami zagranicznymi 
 • zaprezentowanie potencjału przedsiębiorców
Opis przedsięwzięcia Udział w misji gospodarczej połączonej z udziałem w Targach Gulfood w Dubaju, ZEA
Wartość przedsięwzięcia 30 000 zł
Koszty kwalifikowalne
 1. koszt przelotu
 2. koszty zakwaterowania    
 3. koszty udziału w targach Gulfood - udział na stoisku województwa lubelskiego w ramach Polskiego Stoiska Narodowego
Wnioskowana kwota pomocy 30 000 zł
Źródła finansowania przedsięwzięcia Wyjazd realizowany jest w ramach Projektu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.6 Marketing Gospodarczy

 

Uczestnicy wyjazdu we własnym zakresie pokrywają:

 • koszty ubezpieczenia osobowego obejmujące m.in. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie zdrowotne,
 • koszty wykonania testu na COVID19 w przypadku nałożenia takiego obowiązku,
 • diety pobytowe oraz koszty wyżywienia,
 • koszty spóźnień Uczestnika na samolot/pociąg/autobus/samochód/minibus i związane z tym koszty dodatkowego zakwaterowania, zmiany rezerwacji biletu,
 • koszty przygotowania materiałów promocyjnych obejmujące m.in. koszty opracowania, tłumaczenia oraz transportu materiałów itp.
 • inne koszty dodatkowe związane z uczestnictwem w Wyjeździe.

 

W ramach dofinansowania, stanowiącego pomoc de minimis, Województwo Lubelskie pokryje 100% kosztów uczestnictwa przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem że kwota przewidziana w Ogłoszeniu o naborze może ulec zmianie. Ostateczny koszt uczestnictwa w Wyjeździe znany będzie po jego zakończeniu na podstawie faktur otrzymanych przez Województwo Lubelskie od wykonawców usług związanych z organizacją uczestnictwa w Wyjeździe.

 

Termin nadsyłania wniosków:

24 stycznia 2022 r. do godz. 12:00

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Grottgera 4

20-029 Lublin

elektronicznie na adres: przedsiebiorcy@lubelskie.pl w formie skanu.

wraz z dopiskiem: WYJAZD w ramach projektu „MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO II” - misja gospodarcza do ZEA - Gulfood

                  

W przypadku złożenia wniosku osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesłania kurierem każdorazowo o dacie doręczenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w godzinach jego urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Natomiast w przypadku przesyłek doręczanych elektronicznie wniosek uznaje się za doręczony z chwilą wpływu na wskazany adres e-mail.

Wnioski złożone po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości:

tel: 81 478 13 20

tel: 81 478 14 69

e-mail: przedsiebiorcy@lubelskie.pl

 

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z REGULAMINEM oraz załącznikami

Załączniki:

Regulamin uczestnictwa przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego[1] w wyjazdach zagranicznych na misje gospodarcze oraz wyjazdach związanych z promowaniem województwa lubelskiego organizowanych w ramach projektu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3, Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.6 Marketing Gospodarczy.

Zał. nr 1. Wzór wniosku o uczestnictwo w Wyjeździe - do złożenia na etapie naboru

Zał. nr 2. Formularz informacji udzielanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych w latach 2014-2020 (Dz.U. z 2015, poz.488) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. z 2010 r. nr 53,poz. 311 z późn. zm.) - do złożenia na etapie naboru

Zał. nr 3. Wzór sprawozdania merytorycznego z udziału w Wyjeździe

Zał. nr 4. Wzór Umowy o dofinansowanie

Zał. nr 5. Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady ministrów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (t.j. Dz.U. z 2018, poz.350)

Zał. nr 6. Kryteria wyboru przedsiębiorców

Zał. nr 7. Oświadczenie n/t powiązań wnioskodawcy z innymi podmiotami - do złożenia na etapie naboru

Zał. nr 8. Oświadczenie o pomocy de minimis - do złożenia na etapie naboru

Zał. nr 9. Sytuacja finansowa Wnioskodawcy (dotyczy przedsiębiorstwa, które jest zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.) - do złożenia na etapie naboru

Zał. Nr 9a. Sytuacja finansowa Wnioskodawcy (dotyczy przedsiębiorstwa, które nie jest zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.) - do złożenia na etapie naboru

Zał. nr 10. Oświadczenie nowy rynek zagraniczny. 

Klauzula informacyjna

 

[1] Poprzez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego  rozumie się każdy podmiot wykonujący działalność gospodarczą, bez względu na jego formę prawną i sposób finansowania, z siedzibą/miejscem wykonywania działalności na terenie województwa lubelskiego lub zarejestrowanym na terenie województwa lubelskiego oddziałem.

 

Szukasz terenów pod inwestycje?

Wartościowe tereny inwestycyjne z precyzyjnymi informacjami dotyczącymi nieruchomości